Jubilæumsskulptur i Løgstør

FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2017

Martin Gregersens tale ved indvielsen af 500-års jubilæumsskulpturen i Løgstør 10/2-2017.

Indledning

Der er ikke mange novicer, der som mig nu har fået mulighed for at vise en skulptur i sin hjemby. Når det nu alligevel er lykkedes, så er det fordi, at vi her i Løgstør lever og arbejder så mange seje mennesker. Ildsjæle, som brænder for at gøre alt hvad vi kan for at give hinanden et fantastisk liv. Sætter sig mål sammen. Nyder vejen og kampen frem mod målet. Fejrer resultatet sammen med andre. Og klør på næste udfordring.

Tak til alle Jer, der har gjort dette jubilæumsprojekt muligt og bakket positivt op om det.

En idé

For mit vedkommende starter denne skulptur med en e-mail 27. august 2015 fra Peter Veggerby Pedersen. Mailen fra Peter drejer sig egentlig primært om bedre skiltning og opmærksomhed ift. handelslivet. Men Peter nævnte også behovet for øget branding af Muslingebyen. Som mangeårigt medlem af Muslingegruppen blev jeg straks fyr og flamme. For at sige det kort var ideen fuldstændig den muslingeskulptur, som vi indvier i dag. Hvor svært kan det være… Blot 18 måneder senere står den her. Det er ikke min fortjeneste, men derimod alle Jer, der har troet på mig og min idé. Det er jeg dybt berørt over.

Mine principper

Min idé byggede på 4 grundlæggende forudsætninger: Skulpturen og rundkørslen skulle fremstå vedligeholdelsesfri i materialer og beplantning, Skulpturen skulle ha’ et kunstnerisk udtryk i sit design, Skulpturen skulle designes, finansieres og fremstilles lokalt (Løgstør/Vesthimmerland/nære samarbejdspartnere) Jeg ville selv som frivillig og helt ulønnet stå som ansvarlig for design, økonomi, godkendelser, fundraising og fremstilling.

Vesthimmerlands Kommune

Lad det være sagt med det samme: Uden politisk velvilje og administrativ hjælp var dette kunstprojekt for længst begravet. Politikerne var positive i forhold til byernes ønsker om at gøre opmærksomme på sig selv og de fortræffeligheder, vi som borgere gerne vil dele med besøgende. Alle var klar over, at der skulle bruges lidt penge på rundkørslen, og her var idéen om en muslingeskulptur måske en god mulighed. Og hvis Vesthimmerlands Kommune ikke havde besluttet at kaste de første 75.000 kr. ind i dette projekt, var det formentlig helle aldrig blevet til noget. Tak til Vesthimmerlands Kommune for tilliden, troen og hjælpen i.f.t. projektet

Pengene

Sund skepsis var der god grund til, for i bund og grund er jeg blot en halvskør autodidakt ildsjæl og kunstner, som brænder for tingene. Så da jeg kom til fonde, foreninger og virksomheder for at få 225.000 kr. til en skulptur, syntes det håbløst. Hjælpen kom ikke fra store landsdækkende fonde, men derimod fra lokale. Som da Henrik fra HMN ringede og sagde, at de ville godt lave fundamentet kvit og frit. Eller da Vesthimmerlands Kunstforening uopfordret kom og lagde 35.000 kr. på bordet. Eller da familien Graversen kom og lagde 50.000 kr. i puljen.

Og alle de andre:

Bidragydere og sponsorer

Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kunstforening
HMN Entrepenører A/S
Vepidan Aps.
Henriksen & Madsen A/S
VetPharm Løgstør Aps.
Branding Løgstør
Komitéen Løgstør 500 år
Fonden Himmerland
Fonden for Sparekassen Himmerland
Vilsund Blue A/S
Løgstør Handelsstandsforening
Løgstør Turistforening
Dankalk A/S
Arcus Denmark A/S
HH Biler A/S
LSM:Steel Construction
Midtfjord El A/S
Muslingegruppen
Toyota Løgstør

Fremstillingen

De seneste måneder har jeg haft min gang på Skibssmedjen, LSM Steel Construction. Mage til kompetente og engagerede fagfolk til svære udfordringer skal man lede længe efter. Jeg føler mig hensat til sygehuspersonalets heroiske indsat i mine tidligere jobs som sygehusdirektør. Udskæring, valsning og svejsning er sket med kirurgisk præcision på denne fantastiske virksomhed. Det blev en langstrakt og ikke helt ukompliceret fødsel. Men barnet overlevede. Som med andre nyfødte børn går der en rum tid inden personligheden træder frem og kræver opmærksomhed.

Jeg glæder mig

Når vi kommer til sommer vil skulpturen, lyssætningen og beplantningen ta’ form. Jeg glæder mig til at se den rustne stål sammen med de lysegrønne marhalm og blå/hvidt lys inde i muslingen. Jeg glæder mig til, at muslingeskulpturen vil gøre os endnu mere stolte over vores by. Lokke endnu flere besøgende til området og opleve Vesthimmerlands mange perler. Muslingeskulpturen vil altid være mit barn. Men for at den fremover altid kan være i trygge hænder, overdrager jeg den hermed til Vesthimmerlands Kommune. Jeg vil bede borgmester Knud Kristensen om at komme og modtage en lille muslingeskulptur som symbol på overdragelsen.

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2017

Historien om 500-års jubilæumsskulpturen i Løgstør v/Martin Gregersen.

Idéen om at gøre endnu mere for branding af muslingebyen ved opstilling af muslingeskulptur i Toyota-rundkørslen starter for mit vedkommende med en e-mail 27. august 2015 fra Peter Veggerby Pedersen til Jacob Jørgen Jacobsen, Direktør for Branding Løgstør, og Birgitte Tetzlaff, Formand for Løgstør Handelsstandsforening.

Mailen fra Peter drejer sig egentlig primært om bedre skiltning og opmærksomhed ift. handelslivet. Men Peter nævnte også i sin mail behovet for øget branding af Muslingebyen, og citerede marketingdirektøren fra Sadolin, Kim Maretti, i forbindelse med ”Lets Color”-projektet: ”I kalder Jer Muslingebyen… Og hvordan vil I så gøre folk opmærksomme på det?” Da han kom til byen første gang fortalte intet om, at han var kommet til Muslingebyen.

Peter kom med en række idéer, bl.a. store muslinger i rundkørslerne ved Brøndum og Aggersund samt en stor digital skærm/pylon ved indgangsvejene. Jeg var enig med Peter og var hurtig til at svare positivt tilbage ift. en stor muslingeskulptur i rundkørsel.

Det førte til, at Peter, Leif Myrup og jeg mødtes den 8. september og igen den 20. oktober 2015 for at drøfte, hvordan vi kunne komme videre med idéerne. Jeg havde en klar idé om et kunstnerisk design af en 4 meter stor muslingeskulptur.

Min idé byggede på 4 grundlæggende forudsætninger:

a) Skulpturen og rundkørslen skulle fremstå vedligeholdelsesfri i materialer og beplantning,
b) Skulpturen skulle ha’ et kunstnerisk udtryk i sit design,
c) Skulpturen skulle designes, finansieres og fremstilles lokalt (Løgstør/Vesthimmerland/nære samarbejdspartnere)
d) Jeg ville selv som frivillig og helt ulønnet stå som ansvarlig for design, økonomi, godkendelser, fundraising og fremstilling.

Med det udgangspunkt kontaktede jeg den 27. oktober 2015 Knud Erik Hansen i Vesthimmerlands Kommune med diverse spørgsmål vedr. godkendelser o.l.

Projektleder Mette Mandrup Sørensen vendte allerede den 6. november 2015 tilbage efter kontakt til Politiet angående trafikale forhold og trafiksikkerhed. Den 19. november 2015 fremlagde jeg idéen i et møde i Komiteen for Løgstørs 500 års jubilæum, hvor der var opbakning til projektet. Kommunen bad mig om at lave en model af skulpturen, og den var klar til komitémødet.

Der blev efter en orientering om projektet i kommunens Teknik og Miljøudvalg i november 2015 arrangeret et møde om skiltning og muslingeskulpturen den 6. januar 2016 med formand (Niels Krebs Hansen) og næstformand (Uffe Bro) i Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. I den forbindelse præsenterede jeg model og skitse til fundraising af de nødvendige økonomiske midler til muslingeskulpturen i rundkørselen, der skulle anlægges ved Toyota i forbindelse med anlæggelse af ny omfartsvej i Løgstør.

På mødet blev det aftalt, at det videre arbejde nu skulle vise, om det var muligt for mig at fremskaffe de budgetterede 270.000 kr. excl. moms til fremstilling og montering af skulpturen. Det politiske udvalg blev orienteret herom. Udfordringen med at indsamle de mange penge til projektets gennemførelse startede med et møde den 14. januar 2016 på fundraiser Carsten Christensens kontor i Vesthimmerlands Kommune. Jeg blev der rådet til at lave en ansøgning til LAG Vesthimmerland og Jammerbugt.

Et udkast hertil blev først drøftet i møde med driftschef Jørgen Hansen og fundraiser Carsten Christensen fra Vesthimmerlands Kommune den 15. februar 2016. Set i lyset af, at der ikke lå nogen plan for rundkørslen, men at det ville kræve visse anlægsudgifter, indvilgede kommunen i at støtte fundraising-processen med et budgetteret anlægsbeløb på 75.000 kr.

Efterfølgende blev LAG-ansøgning drøftet med museumsdirektør Anders Bloksgaard, Limfjordsmuseet og samtidig medlem af LAG-bestyrelsen, den 23. februar 2016. Udkast til ny LAG-ansøgning blev drøftet på møde den 9. marts 2016 med LAG-koordinator Peter Bach Frederiksen. Her var anbefalingen, at ansøgningen blev målrettet Løgstørs 500 års byjubilæum. Som sagt – så gjort.

De følgende dage gik med at samle de mange bilag, der skulle medsendes LAG-ansøgningen, herunder 2 tilbud på fremstilling af muslingeskulpturen fra hhv. Dantank og LSM:Steel, begge fra Løgstør. Den 25. marts blev ansøgning om økonomisk støtte på 150.000 kr. sendt til LAG-bestyrelsen. På LAG-bestyrelsesmøde den 5. april 2016 blev ansøgningen afslået, og i forbindelse med bestyrelsens behandling af ansøgningen blev Anders Bloksgaard sendt udenfor p.g.a. inhabilitet begrundet i den forudgående kontakt. Formelt korrekt, men mon det princip altid dokumenteres og efterleves konsekvent?

Nå pyt! Det var trods kompetent rådgivning en uventet ”mavepuster”, så en ny ansøgningsstrategi skulle planlægges. Jeg besluttede først at revidere budgettet for muslingeskulpturen, idet en del poster i LAG-ansøgningen angående evaluering og dokumentation kunne udgå. Derefter rettede jeg projektbeskrivelse og ansøgninger til lokale og landsdækkende fonde, foreninger og erhvervsvirksomheder. Jeg fravalgte meget bevidst byens handels- og servicevirksomheder.

I perioden fra 25. april til 20. juni 2016 blev der løbende fremsendt over 30 ansøgninger om tilsagn om økonomisk støtte. Efter en del rykkere for svar kunne jeg den 15. august 2016 konstatere, at der var kommet tilsagn om økonomisk støtte og sponsorarbejde på i alt 227.500 kr. Hertil kommer et anlægsbeløb på 75.000 kr. fra Vesthimmerlands Kommune. Målet var dermed næsten nået i forhold til budgettet.

Jeg meddelte Vesthimmerlands Kommune, at tilsagn om de nødvendige økonomiske midler var indsamlet, således at projektet kunne gå i gang. Sammen med LSM:Steel blev der igangsat ingeniørberegninger for at sikre en robust konstruktion. Overvejelser og undersøgelser i forhold til momsproblematikken resulterede i, at de økonomiske tilsagn om støtte var momsbelagte, hvilket udfordrede budgetforudsætningerne.

Som aftalt på mødet med Vesthimmerlands Kommune den 6. januar 2016 ønskede formand og næstformand en fornyet drøftelse af projektet, efter at det nu havde vist sig muligt at realisere. Her blev det på et møde den 7. oktober 2016 aftalt på ny at orientere det politiske udvalg om sagens status og kommunens administration kunne herefter vurdere spørgsmål om mine ønsker til bl.a. beplantning af hjelm, højdekvote og skulpturens position i rundkørslen.

Den 2. november 2016 fik jeg kommunens tilbagemelding og det videre arbejde med projektets gennemførelse kunne påbegyndes. Ingeniørberegningerne, der var sat i bero p.g.a. usikkerhed om højde og position, blev genoptaget. Forberedelserne til opkrævning af de økonomiske støttebeløb blev igangsat med hjælp fra Handelsstandsforeningen.

Ingeniørberegninger af styrke i fundament og jernkonstruktion blev drøftet med Kenneth Søvang og Stefan Bjarnvik, og efterfølgende udført af civilingeniør Hans Jørgen Nielsen, Kærsgaard & Andersen A/S i Aalborg. Det førte til ændret stålkonstruktion, som kunne sikre vindstyrke på min. 45 sekundmeter.

LSM Steel Construction i Løgstør afgav bestilling på stålplader og –rør, og kunne igangsætte arbejdet umiddelbart efter et projektmøde den 16. december 2016 med deltagelse af Kenneth Søvang, LSM, Henrik Christensen, HMN Entrepenører, Preben Nielsen, Midtfjord El, Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerlands Kommune og undertegnede.

I dagene op til jul og nytår blev de mange stålrør valset, svejset og monteret som ”indvendigt bærende skelet”. Farvereguleret belysning bestiltes hjem af Midtfjord El, og allerede den 9. januar 2017 støbte HMN fundamentet.

De kommende uger frem til 3. februar arbejdede Kenneth Søvang og Anders Lund Toudal på skulpturen hos LSM – naturligvis med daglige besøg af undertegnede, hvor detailspørgsmål blev drøftet. I mellemtiden påbegyndte jeg planlægning af kommunikation i.f.t. bidragsydere og sponsorer, således at der blev skabt opmærksomhed om skulpturen og dens finansiering.

Mandag den 6. februar kl. 8-10 blev muslingeskulpturen monteret i rundkørslen ved Toyota. Vesthimmerlands Kommunes servicemedarbejdere lavede beplantningen med hjelm samme dag. Jeg glæder mig til at marhalms-planterne skyder op i 75 cm’s højde.

Dermed var alt klar til den forestående indvielse af 500-års jubilæumsskulpturen fredag den 10. februar kl. 14. Muslingegruppen står for arrangementet med servering af champagne. Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen, står for den officielle indvielse af skulpturen.

Det er kun begyndelsen…
Først og fremmest tak til alle, som gennem de seneste 18 måneder - med politisk og administrativ støtte, økonomiske bidrag, sponsorstøtte og velment kritik (positiv såvel som negativ) - har gjort det muligt for mig at realisere kunstprojektet, sådan som jeg havde tænkt det i mine oprindelige forudsætninger.

Mange har udtrykt deres mening om projektet på godt og ondt – det er jo netop meningen med kunsten, at kunst skal bevæge os. Få os til at tænke, fantasere og tage stilling. Med mulighed for at se og opleve tingene i nyt lys.

Med dette i mente er det vigtigt i netop dette projekt at erindre om, at det udtryk, vi ser på indvielsesdagen, vil være væsentligt ændret i løbet af de kommende måneder: Stålet vil først om et års tid ha’ den mørkebrune rustfarve, som kendetegner corténstål. Og hjelm-planterne vil først i løbet af sommeren komme op med lysegrønne farver i 75 cm’s højde.

Først her får muslingeskulpturen det udtryk, som jeg har ønske om, nemlig at den skyder sig op af jorden og beplantningen, for at gøre opmærksom på, at du skal være nysgerrig og undersøgende, når du bor i og besøger Muslingebyen Løgstør.

Tillykke til Løgstørs borgere med de 500 års byjubilæum. Mon ikke vi alle glæder os til de næste mange år på dette pragtfulde sted ved Limfjorden…

Bidragydere og sponsorer:

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kunstforening

HMN Entrepenører A/S

Vepidan Aps.

Henriksen & Madsen A/S

VetPharm Løgstør Aps.

Branding Løgstør

Komitéen Løgstør 500 år

Fonden Himmerland

Fonden for Sparekassen Himmerland

Vilsund Blue A/S

Løgstør Handelsstandsforening

Løgstør Turistforening

Dankalk A/S

Arcus Denmark A/S

HH Biler A/S

LSM:Steel Construction

Midtfjord El A/S

Muslingegruppen

MATZdezign

 

MANDAG DEN 6. FEBRUAR

PRESSEMEDDELELSE

MEDICINTILSKUD TIL MUSLINGESKULPTUR

Familien Graversen er blandt de mange, der har besluttet at støtte Løgstørs 500-års jubilæum. En økonomisk håndsrækning på 50.000 kr. til jubilæumsskulpturen i Toyota-rundkørslen har været en væsentlig brik til finansieringen af Handelsstandsforeningens og Muslingegruppens kunstprojekt.

Familien Graversen står bag Løgstør-virksomhederne VetPharm og Vepidan. Begge firmaer har rødder i den tidligere apoteksproduktion. VetPharm producerer og leverer apoteksprodukter til danske landmænd. Vepidan ompakker lægemidler for producenter og parallelimportører.

Gravers Graversen og fru Hanne Graversen kom til Løgstør i 1983, da Gravers blev apoteker i byen. Begge kan om få uger fejre 80 års fødselsdag og er fortsat aktive virksomhedsejere sammen med børnene.

MEDICIN TIL SKULPTUR LILLE

Familien Graversen har bidraget til sen nye muslingeskulptur, som indvies på fredag kl. 14. På billedet ses farmaceut Kristian Borgholm, kørselsleder Britta Nøhr, Hanne Graversen og Gravers Graversen. I baggrunden Martin Gregersen.

 

TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2017

PRESSEMEDDELELSE
50-årig hjælper 500-årig
Vesthimmerlands Kunstforening var klar med en afgørende økonomisk håndsrækning til
finansieringen af Løgstørs 500-års jubilæumsskulptur, som indvies fredag den 10. februar i
Toyota-rundkørslen i Løgstør.
”Vesthimmerlands Kunstforenings tilsagn om økonomisk støtte på 35.000 kr. givet os en
væsentlig økonomisk og kunstnerisk opbakning”, oplyser Martin Gregersen, der er idémand
bag kunstprojektet med et budget på over 300.000 kr.
Vesthimmerlands Kunstforenings formål er at udbrede kendskabet og interessen for
fortrinsvis nyere kunst af god kvalitet. Det sker bl.a. ved afholdelse af udstillinger af malerier,
grafik, skulptur og glaskunst med videre.
”Med støtten til 500-års jubilæumsskulpturen i den nye rundkørsel ved Aalborgvej og
Aggersundvej lever kunstforeningen op til sit formål de næste mange år, idet rundkørslen
dagligt passeres af rigtig mange biler”, udtaler Margit Halskov, formand for Vesthimmerlands
Kunstforening.
500-års jubilæumsskulpturen er en 4 meter høj muslingeskulptur i corténstål, der fremstilles
på den tidligere skibssmedje i Løgstør, LSM:Steel Construction. Martin Gregersen har med
frivillig indsats stået for projektets gennemførelse på vegne af Muslingegruppen og Løgstør
Handelsstandsforening.
Vesthimmerlands Kunstforening fejrer i øvrigt sit 50 års jubilæum med endnu en
kunstudstilling på Vitskøl Kloster i påsken den 13.-17. april 2017.

 

FREDAG DEN 20. JANUAR 2017

Så er der snart indvielse af den nye skulptur i rundkørslen i Bredgade. Skupturen er et projekt, som er blevet til i forbindelse med Løgstørs 500 års jubilæum. Fredag den 10. januar kl. 14.00 er alle inviteret til indvielse. Se indbydelsen her:

Indvielse_af_muslingeskulptur.pdf 

Nyeste billeder af skulpturen

skulptur jan 2017 2-komp   skulptur jan 2017-komp   skulptur jan 2017 3-komp

 

DEN 20. DECEMBER 2016

billede af skulptur dec16

SKULPTUREN ER PÅ VEJ. EFTER JUL HOLDER VI JER OPDATERET MED NYT I FORM AF TEKST OG BILLEDER HER PÅ SIDEN.

 _______________

OPDATERING NOV. 16:

PENGENE TIL MUSLINGESKULPTUREN ER FUNDET - OG SKULPTUREN FORVENTES OPFØRT I 2017.

Efter måneders planlægning og tekniske afklaringer er muslingegruppen nu gået i gang med at indsamle de 225.000 kr., som er nødvendige for at gennemføre projektet med at få opført en 4 meter høj muslingeskulptur i corténstål i den nye rundkørsel ved Toyota i Løgstør

Der er indtil nu fremsendt over 30 ansøgninger om økonomisk støtte til lokale fonde, virksomheder og foreninger. Vesthimmerlands Kommune har allerede givet tilsagn om at dække udgifterne til fundament, lyssætning og fremtidig drift.

”Vi håber, at vi op til sommerferien har klarhed over finansieringen, således at fremstillingen kan gå i gang på LSM:Steel i Løgstør” oplyser Martin Gregersen, der er ophavsmand til ideen og medlem af muslingegruppen.

Formålet med muslingeskulpturen er dels at markere Løgstørs 500-års jubilæum og dels at forstærke de senere års succesfulde branding af Muslingebyen Løgstør med det formål at opnå øget bosætning, turisme og handel.

”Vi fortsætter pengeindsamlingen, og skulle der være nogen, som overvejer at støtte projektet, kan man få flere oplysninger på www.muslingebyen.dk”, oplyser Martin Gregersen.

Det er håbet, at indvielsen af muslingeskulpturen kan ske som ”rosinen i pølseenden” i december måned, og som det formentlig sidste arrangement i festfyrværkeriet af 500-års begivenheder i Løgstør.

Yderligere oplysninger:

Martin Gregersen

Fjordgade 1

9670 Løgstør

mobiltlf.: 81615411

mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.muslingebyen.dk

Ved støtte til muslingeskulpturen bedes penge overføres til kontonr. Spar Nord: Reg.nr. 9101, kontonr. 4565742685.

Se hele projektbeskrivelsen her Projektbeskrivelse_Muslingeskulptur_version_01.pdf

 

Share

Kontakt...

Muslingebyen
Kanalvejen 40
9670 Løgstør

+45 98 67 18 05

Ordner auf Løgstør

Smag på Løgstør folder